Kā kļūt par Latvijas Endometriozes biedrības biedru?


Biedrībā var iestāties jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteteiktas formas rakstisku pieteikumu. 

Biedrības valde apņemas izskatīt pieteikumu statūtos noteiktajā kārtībā - tuvākajā valdes sēdē, bet ne ilgāk kā 2 nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

Pieteikuma forma ir pieejama te >> PIETEIKUMA ANKETA (PDF, LV)

Pirms anketas aizpildīšanas kārtīgi iepazīstieties ar biedrības statūtiem, kas nosaka biedru pienākumus, atbildību un tiesības. Statūti ir saistoši visiem biedriem.
Aizpildītu un parakstītu pieteikuma anketu sūtiet uz Biedrības e-pastu [email protected], norādot savu kontaktinformāciju, lai varam ar Jums nepieciešamības gadījumā sazināties.
Pieteikuma anketas oriģinālu saglabājiet, tas jānogādā Biedrībai.

Biedrība biedru sensitīvos datus uzglabā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, tie nav pieejami publiski un netiek izpausti trešajām personām.Latvijas Endometriozes biedrības statūti

Latvijas Endometriozes biedrības darbību regulē statūti. Statūtus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ir izstrādājusi un apstiprinājusi Biedrības valde un tie ir saistoši visiem LEnB biedriem.

Statūtos arī ir definēti Biedrības mērķi:

  • ar endometriozi saistītu jautājumu risināšana dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības, juridiskajā un citās;

  • izglītot, informēt un atbalstīt ar endometriozi slimojošas pacientes un viņu tuviniekus;

  • izglītot un informēt sabiedrību par endometriozi;

  • paplašināt, veicināt un uzlabot ar endometriozi slimo pacienšu, medicīnas darbinieku un sabiedrības komunikāciju un savstarpēju sapratni;

  • veicināt ar endometriozi slimo pacienšu vienlīdzību slimības diagnosticēšanā un ārstēšanā, sociālo garantiju saņemšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā;

  • veicināt endometriozes slimības diagnosticēšanas, pētniecības, ārstēšanas, profilakses un slimo sieviešu dzīves kvalitātes uzlabošanas vadlīniju izstrādi valsts likumdošanas līmenī;

  • veicināt un atbalstīt ar endometriozes slimību saistītu statistikas datu ieguvi, apkopošanu, analīzi un prezentāciju;

  • sekmēt sadarbību ar citām ar endometriozes slimību saistītām organizācijām, biedrībām un iestādēm gan Latvijā, gan starptautiski;

  • nodarboties ar labdarību endometriozes pacienšu un viņu tuvinieku labā.

Pilns statūtu teksts ir pieejams te >> LEnB STATŪTI (PDF, LV)